Sähkö siirretään generaattoreilta päätauluihin, päätauluista edelleen suoraan suurimmille kuluttajille tai edelleen ryhmätau­luihin ja sieltä kuluttajille kaapeliverkkoa pitkin.

Siirtämiseen käytetään kaapeli-/kaapelirataverkostoa, jossa eri tyyppiset vahva- ja heikkovirta- sekä erikoiskaapelit kulkevat omia ratojaan.

Useat pää­koneiston (essential machinery) toimin­taan liittyvät apulait­teet ovat varuste­tut va­ralaitteilla (Stand-by-toiminto), jolloin näille stand-by-laitteille menevät myös omat k­aapelit ja joita automa­tiikka ohjaa ,jos pää­laitteessa on jokin häi­riö.

Tärkeä sähkölaitteisiin liittyvä asia on niiden lämmönkehitys. Usein laitteiden sijoittelussa jää huomioimatta suuri lämmönkehitys, joka automaattisesti johtaa ympäristölämpötilan kohoamiseen ja sitä kautta sähkölaitteen toimintahäiriöihin. Varsinkin sähköpropulsiolaivassa hukkalämpöä syntyy eri sähkön siirtovaiheissa satoja kilowatteja. Tällaisia lämpömääriä ei voi enää viedä ulos ilmastoinnilla vaan laitteiden tulee olla vesijäähdytettyjä, josta seuraa lukuisia lisäongel­mia tai tiloissa pitää olla ilmastointilaitteet, jotka taas vaativat run­saasti tilaa.

Toinen tärkeä asia on kaapelointi. Luokka ja käytäntö antavat lukuisa ohjeita ja vaatimuksia kaapelien sijoittelulle. Kaapelireitit ja kaapelien läpiviennit on suunnitel­tava huolella ja niiden valmistusta on valvotta­va.