Laivoissa sähköä tarvitaan seuraaviin kohteisiin:
 • suoraan propulsiokäyt­töön
 • suoravetoisessa propulsiossa propulsion apulaitteisiin
 • ohjauslaitteisiin
 • peräsinkoneisiin
>
* kansiko­neisiin
 • valais­tukseen
 • lämmitykseen
 • ilmas­tointiin
 • muo­nan ja lastin jäähdy­tykseen
 • keitti­öön
 • juoma- ja jäteve­den käsit­telyyn
 • valvontajär­jestel­miin, kuten palon, tyh­jennyk­sen, WT-ovien ja palo-ovien valvon­taan
 • sisäisiin ja ulkoisiin yh­teydenpito­väli­neisiin
 • navigointilait­teisiin
 • jne.